Slovenistika - prva stopnja

slovenistika-1-stopnja-01Prvostopenjski program Slovenistika na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem študentom poda široko in poglobljeno znanje o slovenskem jeziku, književnosti in kulturi.

Po končanem študiju se diplomantje lahko zaposlijo kot lektorji, uredniki ali učitelji slovenščine kot drugega/tujega jezika, lahko pa študij nadaljujejo tudi na drugostopenjski pedagoški slovenistiki in postanejo profesorji slovenskega jezika.

Študij lahko nadaljujejo tudi na drugih drugostopenjskih programih na Fakulteti za humanistične študije (npr. na programu Prevajalstvo ali Mediji in komuniciranje) ali drugostopenjskih programih drugih fakultet v Sloveniji.

Predmetnik

Študij je sestavljen iz jezikovnih, književnih in izbirnih vsebin.

Pri jezikovnih predmetih študentje:

 • spoznavajo zgodovino, sedanje stanje in prihodnji razvoj slovenskega jezika,   
 • pridobijo znanje s področja jezikoslovja,
 • pobliže se spoznajo s pojavi jezikov v stiku in medkulturnostjo,
 • naučijo se uporabljati sodobne jezikovne vire in pripomočke,
 • pridobijo didaktična znanja za poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika ter
 • se izurijo v tvorjenju besedil različnih zvrsti. 

Pri književnih predmetih se študentje podrobno seznanijo z razvojem slovenske književnosti vse od začetkov do sodobnosti, ki jih umeščajo v okvir svetovne književnosti in literarne teorije.

Izbirne vsebine si izberejo med predmeti drugih jezikoslovnih in humanističnih programov na Fakulteti ter širše na Univerzi na Primorskem, pri izbiri pa jim glede na njihova zanimanja in želje pomagajo tudi tutorji.

Kje se lahko s pridobljenim znanjem in veščinami diplomantje zaposlijo? 

V javnih ustanovah in gospodarskih ustanovah, npr.:

 • v založništvu,
 • v medijih,
 • v oglaševalskih agencijah,
 • v kulturnih in izobraževalnih ustanovah,
 • v turizmu in drugih gospodarskih panogah.

Kakšna dela lahko naši diplomantje opravljajo?

Zaposlijo se lahko:

 • kot lektorji,
 • kot uredniki,
 • kot pisci besedil,
 • kot jezikovni svetovalci,
 • kot učitelji slovenščine kot tujega jezika ipd.

 

 

Spletna brošura

slovenistika-brosura

Tečaji slovenščine za tujce

 tecaji-slovenscine

Tečaji slovenščine kot tujega jezika so namenjeni različnim ciljnim skupinam tujcev, predvsem potomcem Slovencev po svetu ter Slovencem iz zamejstva. Med njimi so najbolj znani in uveljavljeni tradicionalni poletni tečaji slovenskega jezika »Halo, tukaj slovenski Mediteran!«, ki poleg intenzivnega jezikovnega tečaja obsegajo še strokovne ekskurzije, literarno, plesno, pevsko in gledališko delavnico ter srečanja s slovenskimi umetniki. 

Več ...

Lektoriranje

lektoriranje

Na Oddelku za slovenistiko UP FHŠ delujemo strokovno visoko usposobljeni slovenisti z večletnimi uredniškimi in lektorskimi izkušnjami. Svoje znanje in veščine, ki jih nenehno obnavljamo z raziskovanjem, objavljanjem strokovne literature, predvsem pa z rednim lektoriranjem sodobnih besedil, predajamo tudi bodočim lektorjem – študentom slovenistike.


Več ...

Tečaj pravopisa

tecaji-pravopisa

Na tečajih pravopisa se tečajniki pod vodstvom predavateljev z Oddelka za slovenistiko UP FHŠ seznanijo z najpogostejšimi vrstami napak v različnih vrstah besedil – npr. v uradnih dopisih, zapisnikih sestankov, poročilih o opravljenem delu, elektronskih sporočilih in podobno – in se pravopisnih pravil učijo na konkretnih primerih.

Več ...

Tečaj pravorečja

tecaj-pravorecja

Na tečajih pravorečja se pod vodstvom predavateljev z Oddelka za slovenistiko UP FHŠ tečajniki na primerih govora javnih govorcev seznanijo z najpogostejšimi napakami oziroma odstopanji od norme in se jih naučijo odpravljati. Na Primorskem so najbolj problematični npr. izgovorjava sredinskih glasov – ozkih in širokih e, o in polglasnika –, naglaševanje in intonacija.

Več ...