Slovenistika - pedagoška druga stopnja

slovenistika-druga-stopnjaNa Oddelku za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru se zavedamo, da sta poučevanje slovenščine in pedagoški poklic med najbolj željenimi izbirami naših zdajšnjih in bodočih študentov. Zato smo kljub bolonjski shemi poskrbeli za možnost tovrstnega izobraževanja: v sodelovanju s Pedagoško fakulteto razpisujemo drugostopenjski pedagoški program Slovenistike, v katerem študenti pridobijo vsa ustrezna znanja in veščine za poučevanje slovenskega jezika in književnosti v osnovnih in srednjih šolah.

Dveletni magistrski pedagoški program slovenistike ponuja poglobljeno spoznavanje in osvajanje temeljnih slovenističnih jezikoslovnih in literarnovednih znanj, pa tudi specialnih pedagoških ter didaktičnih znanj in veščin, potrebnih za poučevanje slovenskega jezika in književnosti na vseh vrstah in stopnjah osnovnih ter srednjih šol. Ta znanja so predstavljena tako s teoretskega kot praktičnega vidika, prva v obliki predavanj, druga pa v obliki seminarjev ter predvsem študijske prakse, ki jo študenti preko hospitacij ter samostojnih nastopov v razredih opravljajo na osnovnih ter srednjih šolah. Pri tem podrobneje obravnavajo jezikovne, literarne in druge kulturološke posebnosti slovenskih obmejnih in kulturno stičnih področij, v okviru zunanjih izbirnih predmetov pa lahko spoznavajo nekatere ključne elemente slovenske kulture z vidikov različnih ved.

Po zaključku študija diplomant oziroma diplomantka pridobi naziv magister profesor slovenistike oziroma magistrica profesorica slovenistike (mag. prof. slov.) in ima poleg izpolnjenega formalnega pogoja tudi vsa potrebna psihološka, pedagoška ter didaktična znanja, spretnosti ter sposobnosti za izvajanje sodobnega pouka slovenskega jezika in književnosti. Prav tako ima potrebna strokovna in teoretska znanja, ki so osnova za opravljanje drugih poklicev, kjer se zahteva slovenistično znanje, za samostojno raziskovalno delo ali za morebitno nadaljevanje študija na 3. stopnji.

Spletna brošura

slovenistika-brosura

Tečaji slovenščine za tujce

 tecaji-slovenscine

Tečaji slovenščine kot tujega jezika so namenjeni različnim ciljnim skupinam tujcev, predvsem potomcem Slovencev po svetu ter Slovencem iz zamejstva. Med njimi so najbolj znani in uveljavljeni tradicionalni poletni tečaji slovenskega jezika »Halo, tukaj slovenski Mediteran!«, ki poleg intenzivnega jezikovnega tečaja obsegajo še strokovne ekskurzije, literarno, plesno, pevsko in gledališko delavnico ter srečanja s slovenskimi umetniki. 

Več ...

Lektoriranje

lektoriranje

Na Oddelku za slovenistiko UP FHŠ delujemo strokovno visoko usposobljeni slovenisti z večletnimi uredniškimi in lektorskimi izkušnjami. Svoje znanje in veščine, ki jih nenehno obnavljamo z raziskovanjem, objavljanjem strokovne literature, predvsem pa z rednim lektoriranjem sodobnih besedil, predajamo tudi bodočim lektorjem – študentom slovenistike.


Več ...

Tečaj pravopisa

tecaji-pravopisa

Na tečajih pravopisa se tečajniki pod vodstvom predavateljev z Oddelka za slovenistiko UP FHŠ seznanijo z najpogostejšimi vrstami napak v različnih vrstah besedil – npr. v uradnih dopisih, zapisnikih sestankov, poročilih o opravljenem delu, elektronskih sporočilih in podobno – in se pravopisnih pravil učijo na konkretnih primerih.

Več ...

Tečaj pravorečja

tecaj-pravorecja

Na tečajih pravorečja se pod vodstvom predavateljev z Oddelka za slovenistiko UP FHŠ tečajniki na primerih govora javnih govorcev seznanijo z najpogostejšimi napakami oziroma odstopanji od norme in se jih naučijo odpravljati. Na Primorskem so najbolj problematični npr. izgovorjava sredinskih glasov – ozkih in širokih e, o in polglasnika –, naglaševanje in intonacija.

Več ...