Slovenistika - prva stopnja

slovenistika-1-stopnja-01Prvostopenjski program Slovenistika na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem študentom poda široko in poglobljeno znanje o slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Po končanem študiju se diplomantje lahko zaposlijo kot lektorji, uredniki ali učitelji slovenščine kot drugega/tujega jezika, lahko pa študij nadaljujejo tudi na drugostopenjski pedagoški slovenistiki in postanejo profesorji slovenskega jezika. Študij lahko nadaljujejo tudi na drugih drugostopenjskih programih na Fakulteti za humanistične študije (npr. na programu Prevajalstvo ali Mediji in komuniciranje)...

Slovenistika - pedagoška druga stopnja

slovenistika-druga-stopnjaNa Oddelku za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru se zavedamo, da sta poučevanje slovenščine in pedagoški poklic med najbolj željenimi izbirami naših zdajšnjih in bodočih študentov. Zato smo kljub bolonjski shemi poskrbeli za možnost tovrstnega izobraževanja: v sodelovanju s Pedagoško fakulteto razpisujemo drugostopenjski pedagoški program Slovenistike, v katerem študenti pridobijo vsa ustrezna znanja in veščine za poučevanje slovenskega jezika in književnosti v osnovnih in srednjih šolah. Dveletni magistrski pedagoški program slovenistike ponuja...

Slovenistika - tretja stopnja

slovenistika-tretja-stopnjaŠtudij izhaja iz potreb po teoretičnem poznavanju ter potreb po aplikaciji jezikoslovnih in literarnih znanj s področja preteklega in sodobnega razvoja ter stanja slovenskega jezika, jezikoslovnih teorij 20. stoletja in soočanja slovenskega jezika s slovanskimi, romanskimi in germanskimi jezikovnimi pojavi, razvoja slovenske in tudi svetovne književnosti od začetkov do neposredne sodobnosti ter literarne teorije. Pri tem študentje podrobneje obravnavajo jezikovne, literarne in druge kulturološke posebnosti slovenskih obmejnih in kulturno stičnih področij, s posebnim poudarkom na prostoru med...

NOVO! Angleščina-slovenščina (medkulturno jezikovno posredovanje)

slovenistika-3-stopnja Te zanimajo jeziki? Prevajanje? Poučevanje ali delo v kreativnih industrijah?   Nova smer ANGLEŠČINA-SLOVENŠČINA na Fakulteti za humanistične študije v Kopru omogoča študij angleškega in slovenskega jezika s književnostmi, zraven pa še učenje dodatnega tujega jezika, pridobivanje veščin tehničnega oblikovanja tiskovin, novinarskega in drugih vrst pisanja, lektoriranja in usposobljenosti za poučevanje angleščine in slovenščine kot tujega jezika. Ob ustreznem nadaljevanju na drugostsopenjskih programih študij omogoča opravljanje pedagoškega dela v osnovnih in srednjih...

O nas

4f5ce319 img 9446

Oddelek za slovenistiko je eden izmed oddelkov na Fakulteti za humanistične študije v Kopru. Deluje od študijskega leta 2004/05.

Poleg pedagoškega procesa organiziramo na Oddelku za slovenistiko tudi druženja na strokovnih ekskurzijah (npr. Od Vergerija do Trubarja, ogledi bližnjih mest, obiski narodnostnih skupnosti), terenske vaje (npr. srečanja z narečnimi govorci pri Dialektologiji), oglede gledaliških predstav in pogovore s pesniki in pisatelji ter predavanja gostujočih profesorjev.

Spletna brošura

slovenistika-brosura

Tečaji slovenščine za tujce

 tecaji-slovenscine

Tečaji slovenščine kot tujega jezika so namenjeni različnim ciljnim skupinam tujcev, predvsem potomcem Slovencev po svetu ter Slovencem iz zamejstva. Med njimi so najbolj znani in uveljavljeni tradicionalni poletni tečaji slovenskega jezika »Halo, tukaj slovenski Mediteran!«, ki poleg intenzivnega jezikovnega tečaja obsegajo še strokovne ekskurzije, literarno, plesno, pevsko in gledališko delavnico ter srečanja s slovenskimi umetniki. 

Več ...

Lektoriranje

lektoriranje

Na Oddelku za slovenistiko UP FHŠ delujemo strokovno visoko usposobljeni slovenisti z večletnimi uredniškimi in lektorskimi izkušnjami. Svoje znanje in veščine, ki jih nenehno obnavljamo z raziskovanjem, objavljanjem strokovne literature, predvsem pa z rednim lektoriranjem sodobnih besedil, predajamo tudi bodočim lektorjem – študentom slovenistike.


Več ...

Tečaj pravopisa

tecaji-pravopisa

Na tečajih pravopisa se tečajniki pod vodstvom predavateljev z Oddelka za slovenistiko UP FHŠ seznanijo z najpogostejšimi vrstami napak v različnih vrstah besedil – npr. v uradnih dopisih, zapisnikih sestankov, poročilih o opravljenem delu, elektronskih sporočilih in podobno – in se pravopisnih pravil učijo na konkretnih primerih.

Več ...

Tečaj pravorečja

tecaj-pravorecja

Na tečajih pravorečja se pod vodstvom predavateljev z Oddelka za slovenistiko UP FHŠ tečajniki na primerih govora javnih govorcev seznanijo z najpogostejšimi napakami oziroma odstopanji od norme in se jih naučijo odpravljati. Na Primorskem so najbolj problematični npr. izgovorjava sredinskih glasov – ozkih in širokih e, o in polglasnika –, naglaševanje in intonacija.

Več ...