Tečaji slovenščine za tujce

V slovenskem jeziku se sporazumeva vse več tujcev v šoli, na delovnem mestu, med prostim časom ali v družini. Za marsikoga v Sloveniji ali tujini slovenščina ni materni oz. prvi jezik, temveč tuji jezik, v katerem se izobražuje na vseh stopnjah, ga potrebuje pri svojem delu ali si ga le želi izpopolniti, ker so slovensko nemara govorili njegovi starši ali stari starši. Vedno več je tudi tujih študentov, ki se slovenščino učijo ali jo celo študirajo na univerzah v tujini in so v Slovenijo prišli svoje znanje izpopolnit ali pa so na študentski izmenjavi v Sloveniji le kratek čas, pa si zato...

Lektoriranje

Obdobje, v katerem živimo in delamo, ni zaznamovano le s podobami, pač pa tudi z vse večjo količino javno dostopnih objavljenih (pisnih) besedil v slovenskem jeziku. Uradne spletne strani, formalna e-poštna sporočila (dopisi, obvestila, vabila), seminarska in zaključna dela na različnih stopnjah študija (diplomska in magistrska dela, doktorske disertacije) so samo del vsakodnevnega pisnega sporočanja. Da je le-to jasno, pregledno in ne nazadnje razumljivo, mora biti pravilno in slogovno ustrezno. Pri tem lahko tvorcem besedil z jezikovnim pregledom oz. lekturo pomaga lektor oz. jezikovni...

Tečaji pravorečja

Govor je primarna oblika človekovega sporazumevanja. Sčasoma pa je govor izpodrinila pisava, zapis, predvsem pri preučevanju, saj je zapisano besedilo lažje opazovati in analizirati, saj »ostane«, medtem ko govorjeno besedilo, ko je enkrat izgovorjeno, »izgine«. V formalnih govornih položajih pa moramo biti pozorni tudi na pravilno izgovorjavo glasov, besed, besednih zvez, stavkov … in celotnega besedila. Na Slovenskem nimamo samostojnega normativnega priročnika za pravilno izgovorjavo, pač pa so posamezna pravila vključena v obravnavo ustreznih jezikovnih ravnin (npr. v glasoslovje...

Tečaji pravopisa

V današnjem tempu življenja vse bolj hitimo – hitimo v službi, pri vsakdanjih opravkih ..., hitimo tudi pri tvorbi sporočil. Pri tem smo osredinjeni predvsem na vsebino oziroma razumljivost sporočenega, pozabljamo pa na obliko, zato večkrat prihaja do kršenja pravopisnih pravil. Vendar so napake v pisanju odraz tako naše jezikovne kot tudi splošne kompetence in kulture. Da bodo besedila torej tudi pravopisno ustrezna, potrebujejo lekturo. Na tečajih pravopisa, ki jih ponuja Oddelek za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, bomo pregledali najpogostejše tipe...

O nas

4f5ce319 img 9446

Oddelek za slovenistiko je eden izmed oddelkov na Fakulteti za humanistične študije v Kopru. Deluje od študijskega leta 2004/05.

Poleg pedagoškega procesa organiziramo na Oddelku za slovenistiko tudi druženja na strokovnih ekskurzijah (npr. Od Vergerija do Trubarja, ogledi bližnjih mest, obiski narodnostnih skupnosti), terenske vaje (npr. srečanja z narečnimi govorci pri Dialektologiji), oglede gledaliških predstav in pogovore s pesniki in pisatelji ter predavanja gostujočih profesorjev.

Tečaji slovenščine za tujce

 tecaji-slovenscine

Tečaji slovenščine kot tujega jezika so namenjeni različnim ciljnim skupinam tujcev, predvsem potomcem Slovencev po svetu ter Slovencem iz zamejstva. Med njimi so najbolj znani in uveljavljeni tradicionalni poletni tečaji slovenskega jezika »Halo, tukaj slovenski Mediteran!«, ki poleg intenzivnega jezikovnega tečaja obsegajo še strokovne ekskurzije, literarno, plesno, pevsko in gledališko delavnico ter srečanja s slovenskimi umetniki. 

Več ...

Lektoriranje

lektoriranje

Na Oddelku za slovenistiko UP FHŠ delujemo strokovno visoko usposobljeni slovenisti z večletnimi uredniškimi in lektorskimi izkušnjami. Svoje znanje in veščine, ki jih nenehno obnavljamo z raziskovanjem, objavljanjem strokovne literature, predvsem pa z rednim lektoriranjem sodobnih besedil, predajamo tudi bodočim lektorjem – študentom slovenistike.


Več ...

Tečaj pravopisa

tecaji-pravopisa

Na tečajih pravopisa se tečajniki pod vodstvom predavateljev z Oddelka za slovenistiko UP FHŠ seznanijo z najpogostejšimi vrstami napak v različnih vrstah besedil – npr. v uradnih dopisih, zapisnikih sestankov, poročilih o opravljenem delu, elektronskih sporočilih in podobno – in se pravopisnih pravil učijo na konkretnih primerih.

Več ...

Tečaj pravorečja

tecaj-pravorecja

Na tečajih pravorečja se pod vodstvom predavateljev z Oddelka za slovenistiko UP FHŠ tečajniki na primerih govora javnih govorcev seznanijo z najpogostejšimi napakami oziroma odstopanji od norme in se jih naučijo odpravljati. Na Primorskem so najbolj problematični npr. izgovorjava sredinskih glasov – ozkih in širokih e, o in polglasnika –, naglaševanje in intonacija.

Več ...