Jana Volk

JanaDoc dr. Jana Volk je diplomirala in doktorirala (leta 2012) na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 2005 do leta 2012 je bila zaposlena kot mlada raziskovalka na Inštitutu za jezikoslovne študije UP ZRS. Od leta 2012 do 2015 je bila urednica in lektorica znanstvenih monografij ter članica uredniškega odbora znanstvene revije pri Univerzitetni založbi Annales. Na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem je od leta 2013 zaposlena kot docentka, kjer izvaja predavanja in pri različnih jezikoslovnih predmetih. Skupaj z dr. Vladko Tucovič je mentorica študentom, ki tedensko pripravljajo prispevke za oddajo Kotiček za jeziček na Radiu Koper. Je namestnica predstojnika Oddelka za slovenistiko.


V svojih raziskavah se ukvarja s fonetiko in fonologijo ter z intonacijo predvsem na stičnem slovensko-italijanskem območju,in sicer v spontanem govoru. V slovenski prostor je uvedla novo metodo za analizo prozodičnih dogodkov, metodo ToBI.

Tečaji slovenščine za tujce

 tecaji-slovenscine

Tečaji slovenščine kot tujega jezika so namenjeni različnim ciljnim skupinam tujcev, predvsem potomcem Slovencev po svetu ter Slovencem iz zamejstva. Med njimi so najbolj znani in uveljavljeni tradicionalni poletni tečaji slovenskega jezika »Halo, tukaj slovenski Mediteran!«, ki poleg intenzivnega jezikovnega tečaja obsegajo še strokovne ekskurzije, literarno, plesno, pevsko in gledališko delavnico ter srečanja s slovenskimi umetniki. 

Več ...

Lektoriranje

lektoriranje

Na Oddelku za slovenistiko UP FHŠ delujemo strokovno visoko usposobljeni slovenisti z večletnimi uredniškimi in lektorskimi izkušnjami. Svoje znanje in veščine, ki jih nenehno obnavljamo z raziskovanjem, objavljanjem strokovne literature, predvsem pa z rednim lektoriranjem sodobnih besedil, predajamo tudi bodočim lektorjem – študentom slovenistike.


Več ...

Tečaj pravopisa

tecaji-pravopisa

Na tečajih pravopisa se tečajniki pod vodstvom predavateljev z Oddelka za slovenistiko UP FHŠ seznanijo z najpogostejšimi vrstami napak v različnih vrstah besedil – npr. v uradnih dopisih, zapisnikih sestankov, poročilih o opravljenem delu, elektronskih sporočilih in podobno – in se pravopisnih pravil učijo na konkretnih primerih.

Več ...

Tečaj pravorečja

tecaj-pravorecja

Na tečajih pravorečja se pod vodstvom predavateljev z Oddelka za slovenistiko UP FHŠ tečajniki na primerih govora javnih govorcev seznanijo z najpogostejšimi napakami oziroma odstopanji od norme in se jih naučijo odpravljati. Na Primorskem so najbolj problematični npr. izgovorjava sredinskih glasov – ozkih in širokih e, o in polglasnika –, naglaševanje in intonacija.

Več ...