Krištof Jacek Kozak

KJKozak 2013

Diplomiral je leta 1995 iz primerjalne književnosti in filozofije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, magistriral pa iz prve leta 1998. Leta 2003 je doktoriral iz primerjalne književnosti na University of Alberta v Edmontonu, Kanada. Na isti univerzi je leta 2003 začel s podoktorsko štipendijo na Wirth Institute for Austrian and Central European Studies.

Je avtor dveh knjig: Estetski in idejni vplivi na predvojno dramsko in gledališko kritiko Josipa Vidmarja (Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1998) ter Privlačna usodnost: subjekt in tragedija (Mestno gledališče ljubljansko, 2004), ki je 2010 izšla še v srbščini, 2012 v slovaščini in 2015 še v angleščini pri francoski založbi Champion. Poleg tega je avtor številnih znanstvenih in strokovnih prispevkov, gledaliških kritik, prevodov idr. Leta 2008 je deloval kot dramaturg pri prapremierni uprizoritvi Lahke konjenica D. Jančarja v MGL.

Kot redni profesor za književnost predava na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru. Raziskovalno se ukvarja s sodobno dramo, tragedijo v sodobnem gledališču, kulturi in družbi, filozofijo in teorijo književnosti, tudi s popotno literaturo, vprašanji identitete in medkulturnosti v književnosti itd.

 

Foto: Eva Jagodič

Tečaji slovenščine za tujce

 tecaji-slovenscine

Tečaji slovenščine kot tujega jezika so namenjeni različnim ciljnim skupinam tujcev, predvsem potomcem Slovencev po svetu ter Slovencem iz zamejstva. Med njimi so najbolj znani in uveljavljeni tradicionalni poletni tečaji slovenskega jezika »Halo, tukaj slovenski Mediteran!«, ki poleg intenzivnega jezikovnega tečaja obsegajo še strokovne ekskurzije, literarno, plesno, pevsko in gledališko delavnico ter srečanja s slovenskimi umetniki. 

Več ...

Lektoriranje

lektoriranje

Na Oddelku za slovenistiko UP FHŠ delujemo strokovno visoko usposobljeni slovenisti z večletnimi uredniškimi in lektorskimi izkušnjami. Svoje znanje in veščine, ki jih nenehno obnavljamo z raziskovanjem, objavljanjem strokovne literature, predvsem pa z rednim lektoriranjem sodobnih besedil, predajamo tudi bodočim lektorjem – študentom slovenistike.


Več ...

Tečaj pravopisa

tecaji-pravopisa

Na tečajih pravopisa se tečajniki pod vodstvom predavateljev z Oddelka za slovenistiko UP FHŠ seznanijo z najpogostejšimi vrstami napak v različnih vrstah besedil – npr. v uradnih dopisih, zapisnikih sestankov, poročilih o opravljenem delu, elektronskih sporočilih in podobno – in se pravopisnih pravil učijo na konkretnih primerih.

Več ...

Tečaj pravorečja

tecaj-pravorecja

Na tečajih pravorečja se pod vodstvom predavateljev z Oddelka za slovenistiko UP FHŠ tečajniki na primerih govora javnih govorcev seznanijo z najpogostejšimi napakami oziroma odstopanji od norme in se jih naučijo odpravljati. Na Primorskem so najbolj problematični npr. izgovorjava sredinskih glasov – ozkih in širokih e, o in polglasnika –, naglaševanje in intonacija.

Več ...