Irina Makarova Tominec

Irina3Irina Makarova Tominec je zaključila študij slovenistike in rusistike na Filološki fakulteti Moskovske državne univerze Lomonosov. Med univerzitetnim dodiplomskim in podiplomskim študijem je večkrat pridobila štipendijo Ministrstva za šolstvo, znanost in šport RS za raziskovanje in zbiranje jezikovnega gradiva v Sloveniji. Leta 2000 je diplomirala, leta 204 je doktorirala na Univerzi Lomonosov v Moskvi z raziskavo »Jezikovna situacija v Ljubljani in posebnosti ljubljanskega pogovornega jezika«.


Od leta 1998 vse do končne selitve v Slovenijo leta 2004 je bila zaposlena kot prevajalka na Veleposlaništvu Republike Slovenija v Moskvi, več let delala kot prevajalka na podjetju KRKA RUS, kjer je v celoti prevedla tehnični projekt izgradnje farmacevtske tovarne KRKA RUS (sinhrono, konsekutivno prevajanje in tolmačenje).


Novembra 2006 se je habilitirala in zaposlila na Univerzi na Primorskem. Leta 2011 je bila na UP FHŠ habilitirana v naziv docentke za jezikoslovje. Težišče njenega znanstvenega zanimanja je vpliv migracij na jezik posameznika, predvsem rusko-slovenski jezikovni stik, čemur so bili posvečeni njeni mednarodni projekti (z Inštitutom za slavistične študije Moskva). Veliko zanimanja posveča analizi napak v slovenščini in v ruščini, do katerih prihaja zaradi medjezikovne interference. Je vodja državne maturitetne komisije za ruski jezik (2. mandatno obdobje).


Aktivno se ukvarja z vprašanji praktičnega poučevanja slovenščine za tujce (predvsem za rusko govoreče) in ruščine za Slovence, za kar načrtuje pripravo ustreznih priročnikov.

Tečaji slovenščine za tujce

 tecaji-slovenscine

Tečaji slovenščine kot tujega jezika so namenjeni različnim ciljnim skupinam tujcev, predvsem potomcem Slovencev po svetu ter Slovencem iz zamejstva. Med njimi so najbolj znani in uveljavljeni tradicionalni poletni tečaji slovenskega jezika »Halo, tukaj slovenski Mediteran!«, ki poleg intenzivnega jezikovnega tečaja obsegajo še strokovne ekskurzije, literarno, plesno, pevsko in gledališko delavnico ter srečanja s slovenskimi umetniki. 

Več ...

Lektoriranje

lektoriranje

Na Oddelku za slovenistiko UP FHŠ delujemo strokovno visoko usposobljeni slovenisti z večletnimi uredniškimi in lektorskimi izkušnjami. Svoje znanje in veščine, ki jih nenehno obnavljamo z raziskovanjem, objavljanjem strokovne literature, predvsem pa z rednim lektoriranjem sodobnih besedil, predajamo tudi bodočim lektorjem – študentom slovenistike.


Več ...

Tečaj pravopisa

tecaji-pravopisa

Na tečajih pravopisa se tečajniki pod vodstvom predavateljev z Oddelka za slovenistiko UP FHŠ seznanijo z najpogostejšimi vrstami napak v različnih vrstah besedil – npr. v uradnih dopisih, zapisnikih sestankov, poročilih o opravljenem delu, elektronskih sporočilih in podobno – in se pravopisnih pravil učijo na konkretnih primerih.

Več ...

Tečaj pravorečja

tecaj-pravorecja

Na tečajih pravorečja se pod vodstvom predavateljev z Oddelka za slovenistiko UP FHŠ tečajniki na primerih govora javnih govorcev seznanijo z najpogostejšimi napakami oziroma odstopanji od norme in se jih naučijo odpravljati. Na Primorskem so najbolj problematični npr. izgovorjava sredinskih glasov – ozkih in širokih e, o in polglasnika –, naglaševanje in intonacija.

Več ...